Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Wodna Kraina"

Strona WWW

Aktualności

2015.12.08
Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 3 grudnia 2015 r. przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,w którym przewiduje się: a) udzielanie pomocy dla podatników podatku rolnego rolników, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; powyższa pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego, b) umożliwienie uzyskania wszystkim producentom rolnym, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w 2015 r. utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa) bez względu na liczbę tych świń pomocy polegającej na refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych, powyższa pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis w rolnictwie co oznaczana, że jej wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego. Wnioski o pomoc producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji oraz hodowcy ryb słodkowodnych mogą składać do 14 grudnia 2015 r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc.
2015.12.07
W dniu 18 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 Odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Wodna Kraina". Po zebraniu będzie poczęstunek wigilijny dla uczestników zebrania. 
 
 
 
Zebranie odbędzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach w sali widowiskowej. 
 
 
Serdecznie Zapraszamy.
 
2015.11.15
W dniu 12-13 listopad br. obyło się spotkanie grupy roboczej, której zadaniem jest tworzenie i opracowanie zagadnień związanych z pisaniem RLSR. W spotkaniu wzięły udział wytypowane osoby podczas ostatniego walnego zebrania członków, w większości to osoby wybrane do Rady Stowarzyszenia, ale przybyli również inni członkowie. Podczas tych spotkań omawianych był budżet stowarzyszenia, podział środków, przedsięwzięcia. Oraz omówione zostały zasady pracy Rady stowarzyszenia, odpowiedzialnej za wybór przyszłych projektów. Został też omówiony regulamin rady.
2015.11.08
W zebraniu, które odbyło się dnia 12 listopada 2015 r., o godz. 9.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięło udział 5 osób. 
 
Obrady otworzył Prezes a zarazem przewodniczący zebrania Pan GRZEGORZ DOSZEL przywitał zebranych. Następnie przedstawił program zebrania stanowiący załącznik nr 2 do protokołu: 
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu. 
2. Wpisanie się na listę obecności. 
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie. 
4. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia zarządu i poddanie go pod głosowanie. 
5. Informacja o zmianach dokonanych w KRS-ie. 
6. Omówienie kwestii wyboru grupy roboczej do opracowania LSR. 
7. Omówienie kwestii wyboru Rady. 
8. Omówienie kwestii wyboru Komisji Rewizyjnej. 
9. Przedstawienie nowych kandydatów na członków Stowarzyszenia. 
10.Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia 
11.Wolne wnioski. 
12. Zakończenie posiedzenia 
 
2015.11.08
W zebraniu, które odbyło się dnia 12 listopada 2015 r., o godz. 11.00 w Bojadłach w Gminnym Ośrodku Kultury, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięło udział 22 członków Stowarzyszenia, tym samym zebranie może podejmować prawomocne uchwały. 
 
Zebranie odbywa się zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia. 
 
Obrady otworzył Pan GRZEGORZ DOSZEL, prezes Zarządu Stowarzyszenia przywitał wszystkich zaproszonych gości i poinformował, że protokolantem obecnego zebranie jest pracownik Biura Stowarzyszenia Pani Julita Janusz. 
 
Przewodniczący zebrania przedstawił obecnym osobom porządek Walnego Zebrania Członków obejmujący: 
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
2. Wpisanie się członków na listę obecności. 
3. Sprawdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności. 
4. Przedstawienie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania 22.06.2015 r. 
5. Sprawozdanie z działalności biura. 
6. Przypomnienie o zmianach w Statucie Stowarzyszenia oraz w KRS-ie 
7. Zatwierdzenie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu regulaminów: Rady, Zarządu, Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej. 
8. Wybór Rady. 
9. Wybór grupy roboczej do opracowywania LS. 
10. Wybór Komisji Rewizyjnej. 
11. Omówienie kwestii opracowania LSR.
12. Wolne wnioski i inne sprawy. 
13. Zakończenie walnego zebrania.
 
Protokół 1
2015.11.07
W dniach 2-5 listopad br.  pracownicy Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalan Grupa Działania "Wodna Kraina" w dziewięciu gminach członkowskich przeprowadzili kosultacje społeczne związane z tworzeniem nowej Rybackiej Strategii  Rozwoju na lata 2016-2023. Podczas spotkania z miszkaćami został przedstawiony projekt nowej Rybackiej Strategii Rozowju, a szczególnie analiza SWOT i cele.
Uczestnicy spotkań zostali poproszeni o podanie informacji  mających znaleźć się w nowej RLSR.
Uczestnicy mogli sami zadawać pytania na nurtujące ich pytańia jak i prowadzący zadawli uczestnikom pytania. Podczas tych spotakń została określona również grupa defaworyzowana- są to osoby bezrobotne, studenci poszukujący pracy do 30-go roku życia.
 
2015.11.06
W dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Wodna Kraina".
2015.11.06
W dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 9.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbędzie się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Wodna Kraina".
2015.10.27
Lokalna Grupa Rybacka „Wodna Kraina” 
 
ZAPRASZA osoby pozostające bez pracy do 30-tego roku życia z Gminy Bojadła na spotkanie w sprawie uwag i propozycji do tworzonej lokalnej strategii rozwoju dot. obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wodna Kraina” na lata 2014-2020 
 
dnia 03 listopada 2015 Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła Sala widowiskowa Godz. 16.30
2015.10.27
Lokalna Grupa Rybacka „Wodna Kraina” 
ZAPRASZA wszystkich mieszkańców Gminy Bojadła na spotkanie w sprawie uwag i propozycji do tworzonej lokalnej strategii rozwoju dot. obszaru działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wodna Kraina” na lata 2014-2020 
 
dnia 02 listopada 2015 Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła Sala widowiskowa Godz. 11.30
2015.10.27
02 listopada 2015 r., dla wszystkich zainteresowanych
w miejscowościach: 
- Kargowa, g. 9.00 – 10.30 
- Bojadła, g. 11.30 – 13.00 
- Kolsko, g. 14.00 – 15.30 
- Sława, g. 16.30 – 18.00 
- Kotla, g. 19.00 – 20.30 
 
03 listopada 2015 r., dla tzw. „grup defaworyzowanych”, 
w miejscowościach: 
- Kotla, g. 9.00 – 10.30 
- Sława, g. 11.30 – 13.00 
- Kolsko, g. 14.00 – 15.30 
- Bojadła, g. 16.30 – 18.00 
- Kargowa, g. 19.00 – 20.30 
 
04 listopada 2015 r., dla wszystkich zainteresowanych, 
w miejscowościach: 
- Siedlec - g. 9.00 - g. 10.30 
- Wolsztyn - g.11.30 - 13.00 
- Przemęt - g. 14.00 - 15.30 
- Wijewo - g. 16.30 - 18.00 
 
05 listopada 2015 r., dla tzw. „grup defaworyzowanych”, 
w miejscowościach: 
- Wijewo - g. 9.00 - g. 10.30 
- Przemęt - g.11.30 - 13.00 
- Wolsztyn - g. 14.00 - 15.30 
- Siedlec - g. 16.30 - 18.00
2015.10.27
Konsultacje społeczne- adresy 
 
Kargowa Urząd Miejski w Kargowej ul. Rynek 33 66-120 Kargowa sala posiedzeń pok. nr 20 
 
Bojadła Gminny Ośrodek Kultury Ul. Boczna 1a 66-130 Bojadła Sala widowiskowa 
 
Kolsko Urząd Gminy Kolsko ul. Piastowska 12 67-415 Kolsko sala posiedzeń 
 
Sława Urząd Miejski Sława ul. Henryka Pobożnego 10 67-410 Sława sala posiedzeń 
 
Kotla Urząd Gminy Kotla Ul. Głogowska 93 67-240 Kotla Sala narad 
 
Siedlec Urząd Gminy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 64-212 Siedlec sala Sesyjna 
 
Wolsztyn Urząd  Miejski w Wolsztynie ul. Rynek 1 64-200 Wolsztyn sala nr 48 
 
Przemęt Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt sala obrad - pokój nr 25 
 
Wijewo Urząd Gminy w Wijewie ul. Parkowa 1 64 – 150 Wijewo pokój nr 2
2015.10.27
W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Rybacka Lokalna Grupa Działania "Wodna Kraina" organizuje Konsultacje Społeczne. Takie spotkania odbędą się w każdej z gmin członkowskich, więc każdy zainteresowany może przyjść na takie spotkanie. Podczas spotkań będą omawiana różne kwestie, między innymi czym jest i czym będzie zajmować się Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Wodna Kraina". Podczas takiego spotkania społeczność czyli mieszkańcy danej gminy będą mogli powiedzieć co by chcieli zmienić w swoim otoczeniu za pomocą Stowarzyszenia, jakie są największe problemy społeczności i jak można dokonać zmian. Wszystkie uwagi i sugestię będą brane pod uwagę i opisane zostaną w strategii. Serdecznie Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
2015.08.25
W dniu 8 września 2015 r.  o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "Wodna Kraina". PROGRAM Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wodna Kraina” Bojadła 8 września 2015 r. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Zarządu. 2. Wpisanie się na listę obecności. 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie. 4. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia zarządu i poddanie go pod głosowanie. 5. Harmonogram prac nad Strategią oraz spotkaniami społecznymi. 6. Omówienie innych kwestii dotyczących prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia. 7.Wolne wnioski. 8.Zakończenie posiedzenia. Prosimy o przybycie całego zarządu na posiedzenie.
2015.07.22
Szanowni Państwo! Wszystkich członków, współpracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" jak i inne chętne osoby zapraszamy do współpracy podczas opracowywania dokumentów strategicznych, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie szansy, jaką daje nam m.in. członkostwo w Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie uwarunkowań 9 gmin z 3 Województw: tj. woj. lubuskie: Bojadła, Kolsko, Sława.Kargowa; woj. wielkopolskie: Przemęt, Wijewo, Siedlec, Wolsztyn; woj. dolnośląskie: Kotla. Osoby zainteresowane współpracą i mające chęć pomocy przy współpracy prosimy o kontakt mailowy biuro@lgrwodnakraina.pl
2015.06.25
W dniach 23 – 25 czerwca br., w Tarnowie Podgórnym koło Poznania odbyło się Sympozjum pt. „Fundusze europejskie a zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY w Polsce. Spotkanie było kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w październiku ubiegłego roku, podczas której przedstawiciele lokalnych grup rybackich, samorządów województw oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęli ustalenia co do dalszej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich. Spotkanie rozpoczęło się we wtorek 23 czerwca br. Zebranych gości powitał gospodarz sympozjum - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski. Pan Marszałek podsumował wdrażanie PO RYBY w Wielkopolsce oraz podkreślił rolę funduszy unijnych w rozwoju województwa. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawiciela MRiRW Pana Szymona Marciniaka, który przedstawił postępy prac w przygotowaniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Z uwagi na kończący się okres programowania 2007 – 2013, a także uruchomienie dodatkowych środków dla lokalnych grup rybackich wywiązała się dyskusja poświęcona opracowaniu lokalnych strategii rozwoju. Podsumowanie dotychczasowej działalności stowarzyszeń posłużyło za punkt wyjścia w debacie o planach i oczekiwaniach związanych z nową perspektywą finansową. LGR uczestniczące w spotkaniu potwierdziły, że kluczowym elementem w miarodajnym oszacowaniu potrzeb mieszkańców obszarów rybackich jest prawidłowe zdefiniowanie mocnych i słabych stron regionu. Ostatni dzień spotkania poświęcono opracowaniu lokalnej strategii rozwoju oraz projektom grantowym, które będą stanowiły novum w funkcjonowaniu stowarzyszeń.

 
2015.06.14
W dniu 22 czerwca 2015 r.o godz. 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.
2015.06.06
W dniach 2 i 3 czerwca w Ośrodku SŁONECZNA w Sierakowie odbyła się konferencja pn. Reaktywacja Technikum Rybackiego w Sierakowie jako przykład niezbędnych inwestycji w rozwój rybactwa polskiego i europejskiego, której inicjatorem i organizatorem było Stowarzyszenie LGR Obra - Warta. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pani Naczelnik Jolanta Perkowska oraz Pani Anna Wasilewska - pracownicy Wydziału Lokalnych Strategii Rybackich Departamentu Rybołówstwa. Na zaproszenie LGR Obra - Warta do Sierakowa przybyli również przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich, Krajowego Towarzystwa Przyjaciół Szkół Rybackich w Sierakowie, Fundacji Ratuj Ryby, rybackich organizacji branżowych - Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych oraz Związku Producentów Ryb, Państwowej Straży Rybackiej, Polskiego Związku Wędkarskiego, Zespołu Szkół w Sierakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, członkowie, w tym wójtowie i burmistrzowie gmin Regionu Obra - Warta, a także absolwenci Technikum Rybackiego w Sierakowie, nauczyciele oraz uczniowie I klasy TR w roku szkolnym 2014/2015. W drugim dniu spotkania, w ramach wyjazdu terenowego, uczestnicy mieli okazję zwiedzić Izbę Tradycji Szkoły Rybackiej w Zespole Szkół w Sierakowie, a także przetwórnię ryb ZPH "SOL-FISH" w Międzychodzie, współpracującą z naszymi rybakami. Obie zostały dofinansowane ze środków Osi 4 PO RYBY 2007 - 2013. Ostatnim punktem programu była wizyta w Zakładzie Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie, w którym mieliśmy okazję zobaczyć prowadzone przez dra Jana Mazurkiewicza badania nad sieją i sielawą, a także efekty realizacji dwóch projektów, sfinansowanych za pośrednictwem LGR Obra - Warta ze środków Osi 4 PO RYBY 2007-2013. Wielkim zainteresowaniem uczestników, również uczniów technikum, cieszyły się hodowane w zakładzie jesiotry oraz sieje.
2015.05.25
W dniu 1 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie sie w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach. Serdecznie zapraszamy członków Zarządu.
2015.03.12
W dniu 27 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach o  godz.12.30 odbędzie się zebranie członków z sektora publicznego. Celem spotkania jest omówienie przyszłości naszego Stowarzyszenia jak i wszystkich innych lokalnych grup rybackich działających na obszarze Polski. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli z sektora publicznego.
2015.02.04
W związku z zakończeniem prac nad metodyką obliczania "wskaźnika rybackości" w ramach Priorytetu 4 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Prosimy podmioty gospodarcze funkcjonujące w sektorze rybołówstwa i akwakultury do wypełnienia oraz przesłania kwestionariuszy statystycznych RRW-19 i RRW-20, zaś do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23. Dane podchodzące z powyższych kwestionariuszy statystycznych zostaną wykorzystane do obliczania "wskaźnika rybackości". Wykazania określonej wartości "wskaźnika rybackości" będzie niezbędne do udowodnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia i produkcji w sektorze rybackim, co pozwoli stowarzyszeniu uzyskać status Rybackiej Lokalnej Grupy Działania. 
Zatem wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące w sektorze rybołówstwa i akwakultury (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą) są objęte powyższym obowiązkiem sprawozdawczym względem Głównego Urzędu Statystycznego.tj.:
 
RRW-19: Sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego – wypełniają armatorzy, dla każdego statku oddzielnie. Wypełniony kwestionariusz za rok 2014 przekazany powinien zostać do Morskiego Instytutu Rybackiego w terminie do 31 marca 2015 r. 
 
RRW-20: Sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego – wypełniają właściciele zakładów przetwórczych. Wypełniony kwestionariusz za rok 2014 przekazany powinien zostać do Morskiego Instytutu Rybackiego w terminie do 31 marca 2015 r. 
 
RRW-22: Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych u rządzeniach służących do chowu lub hodowli - wypełniają zarządy powiatów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne. osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 - uprawy rolne, ogrodnictwo, włączając warzywnictwo, 01.2 - chów i hodowla zwierząt, 01.3 - uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) oraz w zakresie sekcji B, tj. rybołówstwo, włączając działalność usługową, chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (dział 05, klasy: 05.01 i 05.02). Wypełniony kwestionariusz za rok 2014 przekazany powinien zostać do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w terminie do 15 marca 2015 r. 
 
RRW-23: Zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących - wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, których działalndo ośćzaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy: 01.1 - uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, 01.2 - chów i hodowla zwierząt. 01.3 -uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) oraz w zakresie sekcji B, tj. rybołówstwo w wodach śródlądowych, działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb (dział 05. klasy: 05.01 i 05.02). Wypełniony kwestionariusz za rok 2014 przekazany powinien zostać do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w terminie do 31 maja 2015 r. 
 
Formularze te są oficjalnym źródłem informacji o wielkości sektora, które mają duże znacznie w procesie programowania przyszłego funduszu rybackiego. Bardzo prosimy o poważne potraktowanie tego obowiązku. Przypominamy jednocześnie, że są to zbiorcze (anonimowe) dane wykorzystywane są przez organy administracji państwowej i unijnej, a zatem nie stanowią narzędzi kontrolnych. Podane przez uprawnionych dane objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że nie mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy w postępowaniach podatkowych, karnych, cywilnych, administracyjnych ani przekazywane podmiotom publicznym lub prywatnym (poza organami statystyki państwowej). Mając na uwadze powyższe pragniemy jednocześnie poinformować, że z informacji zawartych w kwestionariuszach zostaną wykorzystane następujące dane: 1. 
 
RRW-19: a) liczba armatorów i statków rybackich, lokalizacja armatora; b) wielkość połowów; c) wielkość zatrudnienia. 2. RRW- 20: a) liczba i lokalizacja zakładów przetwórstwa rybnego. 3. RRW-22: a) liczba podmiotów prowadzących chów i hodowlę oraz ich lokalizacja; b) wielkość produkcji ryb towarowych, skorupiaków i mięczaków poszczególnych gatunków w stawach i innych urządzeniach służących do chowu i hodowli; c) wielkość zatrudnienia. 4. 
 
RRW-23: a) liczba i powierzchnia obwodów rybackich oraz ich lokalizacja; b) wielkość połowów ryb i raków narzędziami rybackimi; c) wartość materiału zarybieniowego wprowadzanego do obwodów rybackich; d) wielkość zatrudnienia: 
 
Formularze dostępne są na stronach internetowych Morskiego Instytutu Rybackiego 
(RRW-19 i RRW-20):
 http://www.mir.gdynia.pl/?page_id=420 oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego (RRW-22 i RRW-23): http://www.infish.com.pl/content/rrw-22 http://www.infish.com.pl/content/rrw-23
2015.01.14
W dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach dobędzie się Zebranie Członków z Sektora Publicznego. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli sektora publicznego.
2015.01.14
W dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbędzie się specjalne zebranie dla członków Stowarzyszenia z sektora publicznego. Podczas zebrania zostaną omówione kwestie przyszłości Stowarzyszenia, obszaru działania Stowarzyszenia oraz zostaną przedstawione nowe informacje na temat przyszłego programu operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.
2015.01.14
Uprzejmie informujemy naszych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" o wpłacaniu składek członkowskich. 

Sektor społeczny- osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje wpłacają w jednej racie do 30 stycznia 2015 r kwotę 25 zł. 

Sektor gospodarczy- wpłaca w jednej racie do 30 stycznia 2015 r. kwotę 50 zł. 

Sektor publiczny wpłaca w dwóch ratach, pierwsza rata do 30 stycznia 2015 r. druga do 30 czerwca 2015 r. 0,75 zł od mieszkańca danej gminy. 

Bardzo dziękujemy za terminowe wpłacanie składek.
2015.01.08
W dniu 28 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbędzie zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszam członków Zarządu.
2014.12.31
Niech się spełnią te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale, Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku, tego życzymy w Nowym Roku. Najlepsze życzenia noworoczne od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia LGR "Wodna Kraina"
 
2014.12.22
2014.12.22
W dniu 19 grudnia br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" w Lubięcinie. W zebraniu wzięło udział 21 członków z czego 10 członków to byli członkowie z sektora publicznego. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Doszel. Podczas zebrania omówiono kilka kwestii: - wybrano nowego przewodniczącego zebrania, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza zebrania; - przedstawiono sprawozdanie roczne z działalności biura; - roczne sprawozdanie księgowe; - przedstawiono informacje na temat przyszłości lokalnych grup rybackich w Polsce w wersji prezentacji; - przedstawiono nowy wzór na obliczenie współczynnika rybackości. Po zakończeniu zebrania wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez Prezesa Stowarzyszenia na obiad wigilijny. Bardzo dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w zebraniu.
 
2014.12.22
W dniu 12 grudnia br. z Sławie odbyła się Konferencja podsumowująca realizację programu PO Ryby 2007-2013 w Województwie Lubuskim. Otwarcia konferencji dokonał wicemarszałek Pan Stanisław Tomczyszyn, a prowadzącym konferencji był Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Pan Wojciech Kozieja Podczas Konferencji mieliśmy okazję zapoznać się z projektami zrealizowanymi przez beneficjentów Lokalnych Grup Rybackich Województwa Lubuskiego. Prezentację przygotowały dwie grupy Dobiegniewska Lokalna Grupa Rybacka reprezentowana przez Kierownika Biura Panią Joannę Wojciechowską oraz Prezesa Stowarzyszenia Pana Kazimierza Szmid. Oraz Krośnieńsko Gubińska Grupa Rybacka reprezentowana przez Dyrektor Biura Panią Paulinę Adułło- Muchę. Wszystkim zebranym zostały przedstawione wskaźniki dotyczące wysokości środków pozyskanych przez LGR, ilość podpisanych umów a także rozliczone WoP. Ponadto każda z obecnych grup rybackich przedstawiła prezentacje, na temat korzyści i doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji PO Ryby 2007-2013.
 
2014.12.19
 
Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów i dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym 2015 roku 

Życzy Zarząd i pracownicy biura Lokalnej Grupy Rybackiej 
"WODNA KRAINA"


2014.12.18
W dniach 10-12.12.2014r. w Mielnie, w Hotelu Unitral odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Rybackich z całej Polski, przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędów Marszałkowskich, dotyczące "Sprawozdania końcowego z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach PO RYBY 2007-2013". Inicjatorem szkolenia była Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka, a przeprowadzili je przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Rybołówstwa. Gości przywitał Prezes MLGR Krzysztof Szpakiewcz oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW Marcin Frankowski. Program szkolenia obejmował zagadnienia: • realizacja zasady n+2, • informacje dotyczące przebiegu realizacji LSROR, • zał. nr 1 do sprawozdania pt. ”Stopień realizacji celów LSROR w oparciu o wskaźniki określone w strategii”, • funkcjonowanie LGR, lista działań jakie podjęła LGR w ramach funkcjonowania LGR przez cały okres wdrażania LSROR, • wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, • zał. nr 2 do sprawozdania pt. ”Wykaz zaleceń z kontroli, audytów, ewaluacji przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne oraz LGR”, • wnioski dot. wdrażania LSROR w perspektywie 2007-2013 z perspektywy LGR, • stan prac nad PO RYBY 2014-2020.
2014.12.15
Serdecznie informuję, iż w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR "Wodna Kraina". Spotkanie odbędzie się w Lubięcinie Zajazd we Młynie.
Zapraszy!!
2014.10.24
Dnia 21 października b.r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020), przedłożoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013. Z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przyznano Polsce ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że Polska jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków - alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej. PO Ryby 2014-2020 objęty jest Umową Partnerstwa (UP), która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. Projekt PO RYBY 2014-2020 zakłada realizację 42 środków w podziale na siedem priorytetów: - promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; - wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chodzi o chów i hodowlę organizmów wodnych); - wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; - zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; - wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury; - zintegrowana polityka morska; - pomoc techniczna Podobnie jak miało to miejsce w PO RYBY 2007-2013, w ramach przyszłej perspektywy finansowej, oprócz rybołówstwa morskiego, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo. Przyjęcie przez rząd PO Ryby 2014-2020 umożliwi rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską.
2014.10.13
W dniach 9-10 październik 2014 r. w Trzebawiu koło Poznania dzięki Samorządowi Województwa Wielkopolskiego a dokładniej pracownikom Departamentu PROW, na czele z Panią Dyrektor Emilią Dunal odbyło się Ogólnokrajowe Sympozjum "Inicjatywa LEADER szansą rozwoju". Udział w tej konferencji wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które reprezentowały Pani Naczelnik Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa Jolanta Perkowska oraz Pani Anna Wasilewska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą reprezentował Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych Pan Krzysztof Kołodziejak, a także przedstawiciele samorządów województw oraz wszystkich Lokalnych Grup Rybackich. W roli gospodarzy sympozjum wystąpili Pan Marszałek Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Emilia Dunal. Program dwudniowego sympozjum obejmował m.in. tematykę rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo w nowym okresie programowania 2014 - 2020 w zakresie instrumentu RLKS oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020. Omówiono również propozycję sposobu wyznaczania tzw. obszarów zależnych od rybactwa i obszarów akwakultury - tz. "współczynnik rybackości", a także zadania poszczególnych instytucji (SW, ARiMR, LGD/LGR) w zakresie wdrażania założeń RLKS oraz Lokalnych Strategii Rozwoju. Podczas pierwszego dnia mogliśmy dowiedzieć się z prezentacji prof. dr hab. Walentego Poczty z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak wdrażanie programów unijnych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju kraju poprzez poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich (z punktu widzenia badań naukowych) i jakie problemy wynikają z tych zmian. W drugim dniu sympozjum mieliśmy możliwość omówienia doświadczeń LGR z obecnej perspektywy. Swoje wystąpienia przedstawili m.in. Pan Daniel Lessnau z Północno-kaszubskiej LGR, który odniósł się do założeń powstającego PO Rybactwo i Morze, Pani Inga Demianiuk - Ozga - Prezes Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", która zaprezentowała doświadczenia swojej organizacji jako LGD i LGR oraz Skarbnik Stowarzyszenia LGR Obra - Warta Pan Kamil Sieratowski, który przedstawił zebranym katalog działań dodatkowych, które podejmuje LGR Obra - Warta jako więcej niż niezbędne minimum. W sympozjum wzięła również udział Pani Urszula Budzich - Tabor, reprezentująca Europejską Sieć FARNET, która omówiła stan zaawansowania wdrażania Osi 4 EFR w Europie oraz założenia nowego okresu finansowania z punktu widzenia organizacji wspierającej. Pani Urszula na bieżąco konsultuje i monitoruje działania realizowane przez instytucje zaangażowane w proces tworzenia nowych rozwiązań okresu 2014 - 2020. Ogromne podziękowania za zorganizowanie i zaproszenie nas na konferencję dla całego zespołu Departamentu PROW oraz Pani Dyrektor Emilii Dunal. Podczas sympozjum nastąpiło oficjalne przekazanie statuetki „MASZOPERA”, symbolu przewodnictwa w Konwencie Polskich Lokalnych Grup Rybackich. Z rąk Krzysztofa Szpakiewicza Prezesa Zarządu Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej statuetkę tę odebrał Bernard Dorożała Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Obra-Warta”.. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta oficjalnie od dnia 9 października 2014 roku stanęło na czele Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich a Prezes Bernard Dorożała został Przewodniczącym Rady Konwentu.
2014.09.29
TVN Poszukuje uczestników do Programu Kulinarno-rozrywkowego UGOTOWANI w Zielonej Górze.
Lubisz Gotować?? Jesteś osobą otwartą i towarzyszką?? Chcesz wziąć udział w ósmej edycji programu "UGOTOWANI" wygrać 5 tysięcy złotych i przeżyć nie zapomnianą  kulinarną przygodę życia?? 
 
Casting do programu odbędzie się w terminie 29 września- 2 października br. Nagranie programu 27 listopad- 1 grudnia br.
 
 
ZADZWOŃ:
519 520 329 Julia Zeńczewska TVN
 
lub wyślij zgłoszenie e-mailem  j.zenczewska@tvn.pl
 
UWAGA!!. Zgłoszenia od zawodowych kucharzy i restauratorów nie będą przyjmowane.
 
2014.09.02
31 sierpnia br. w Kożuchowie odbyło się XVI lubuskie święto plonów. Za tegoroczne plony dziękowali rolnicy wraz gospodarzami dożynek- Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak, Burmistrzem Kożuchowa Andrzejem Ogrodnik, Starostą Nowosolskim Józefem Suszyńskim oraz zaproszonymi gośćmi m.in. Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim, parlamentarzystami i senatorami.

Święto Plonów rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym koncelebrowana przez księdza biskupa Stefana Regmunta.

Mimo, że pogoda nie dopisała, było zimno i deszczowo producenci lokalnych wyrobów dopisali i nie zabrakło również stosika "Wodnej Krainy", która jak widać nie boi się deszczu tak jak i "Łużycka Lokalna Grupa Rybacka". Wspólnie przygotowaliśmy stoisko i degustację wędzonej ryby- która została przygotowana przez członka naszego stowarzyszenie firmę FISCH-NET z Wojnowa. Ryba jak i inne artykuły promocyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem i rozeszły się w mgnieniu oka.
 
2014.08.19
Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" zachęca do JEDZENIA JABŁEK oraz do aktywnego włączania się do kolejnych inicjatyw podejmowanych w celu ograniczenia negatywnych skutków społeczno – gospodarczych. Skoro siła konsumentów jest tak duża, to proponujemy użyć jej. Jeśli każdy z nas zacznie jeść więcej jabłek i pić więcej cydru, to ulżymy producentom i zminimalizujemy wpływ rosyjskiego embargo na polską gospodarkę, a przy okazji będziemy zdrowsi, bo jabłka mają wiele zalet (tak, przynajmniej dowodzą poradniki zdrowotne).”
2014.07.19
W dniu 12 lipca 2014 r. odbyło się 'Święto Ryby pod Chmurką" zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką "Wodna Kraina" i Gospodarstwo Rybackie w Sławie. Spotkanie to odbyło się w Sławie w Prywatnym Gospodarstwie Rybackim Sława, co nadało klimat naszemu spotkaniu. W Święcie Ryby pod Chmurką wzięły udział zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn, Dyrektor Departamentu RSiRW w Zielonej Górze Pan Wojciech Kozieja, Członkowie Stowarzyszenia- włodarze Gmin, sąsiedzkie Lokalne Grupy Rybackie z których przybyły tylko dwie: Łużycka Lokalna Grupa Rybacka reprezentowana przez Dyrektor Biura Panią Agnieszkę Domaradzką, Krośnieńsko Gubińska Grupa Rybacka reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Chinalskiego oraz Wiceprezesa Pana Marka Babul, w spotkaniu wzięli udział również Rybacy z gospodarstwa Rybackiego, Społeczna Straż Rybacka w Sławie oraz inni zaproszeni goście. Catering w postaci przepysznych wyrobów z ryb, wędzonego suma i zupy rybnej zapewniła nam firma Fisch Net z Wojnowa. Mamy nadzieję, że każdy miło spędził dzień i w przyszłym roku spotkanie odbędzie w szerszym gronie i w tym samym klimacie.
2014.05.19
Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wodna Kraina" bierze udział w różnych imprezach plenerowych organizowanych przez gminy członkowskie, w których z chęcią bierzemy udział: w Sławie "Jarmark Produktu Lokalnego", Przemęt "Dzień Dziecka i Strażaka", Kotla- Grochowice "Stachuriada".
2014.04.28
1 maja 2014 r. mija 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie : http://www.10latwue.pl/
2014.04.01

Poniżej prezentujemy zwiastuny dwuczęściowego filmu dokumentalnego traktującego o życiu jezior oraz o roli rybactwa we współczesnych realiach.

http://zs.infish.com.pl/

2014.03.10

Dopiero rozpoczęty 2014 rok obfituje w publikacje nowych raportów dotyczących akwakultury i jej potencjału...

2014.03.10

Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych.

2014.03.10

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych informuje o rozpoczęciu przez Komisję Europejską procedury antydumpingowej i antysubsydyjnej przeciwko tureckiemu pstrągowi importowanemu na teren UE !

2014.03.10

Biuro Prasowe Rady Unii Europejskiej opublikowało informację o wstępnym porozumieniu instytucji unijnych dotyczącym finansowania rybołówstwa w latach 2014 – 2020...

2014.03.07
13 marca 2014 o godz. 11.00 obędzie się III posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
2014.03.07

Szanowni Państwo!

Wobec projektów wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce, rybacy obecni na konferencji w Krakowie w dniu 31.01.2013 r. uchwalili rezolucję kierowaną do Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, a także do innych władz naszego kraju. W sytuacji realnego zagrożenia interesów nie tylko rybaków, ale też konsumentów i wodnej przyrody na stawowych obszarach objętych ochroną przyrody Natura 2000, zwracamy się z gorącym apelem o poparcie krakowskiej rezolucji rybaków .Swojego poparcia można udzielać on-line na stronie internetowej: http://www.pankarprybacy.pl/akt350.html.