Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Wodna Kraina"

Strona WWW

Przyjęto projekt Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Aktualności i informacje Dnia 21 października b.r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020), przedłożoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013. Z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przyznano Polsce ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że Polska jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków - alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej. PO Ryby 2014-2020 objęty jest Umową Partnerstwa (UP), która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. Projekt PO RYBY 2014-2020 zakłada realizację 42 środków w podziale na siedem priorytetów: - promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; - wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chodzi o chów i hodowlę organizmów wodnych); - wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; - zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; - wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury; - zintegrowana polityka morska; - pomoc techniczna Podobnie jak miało to miejsce w PO RYBY 2007-2013, w ramach przyszłej perspektywy finansowej, oprócz rybołówstwa morskiego, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo. Przyjęcie przez rząd PO Ryby 2014-2020 umożliwi rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską.

Witamy na naszej stronie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wodna Kraina” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego (gminy, powiaty, uczelnie wyższe itp.), społecznego (organizacje społeczno-zawodowe rybaków, hodowców ryb i przetwórców rybnych, stowarzyszenia, fundacje i inne dobrowolne zrzeszenia podmiotów związanych z sektorem rybackim, organizacje społeczne o innym profilu) i gospodarczego (przedsiębiorcy zatrudnieni w sektorze rybackim, ale również przedsiębiorcy działający w innych branżach).